Střední Poohří nabízí řadu míst, kam je možné se vydat. Některá jsou známá a oblíbená, jiná spíše neznámá
a skrytá.

Kdo tento kraj navštíví, musí počítat s tím, že většina cest tu vede
do kopce. Pokud se touto výzvou nenechá odradit, odměnou mu budou krásné výhledy a neopakovatelná atmosféra.
Krajinou
Středního Poohří


V celé oblasti se nachází množství turistických tras a naučných stezek, stejně tak i cyklotrasy různých náročností. Možností
k objevování tajů zdejší krajiny je tak bezpočet. Při průzkumu mějte oči na stopkách – nejen na kamenných zídkách se často vyhřívají užovky stromové.
Himlštejn
Pozůstatky hradu z 15. století se nacházejí na strmém zalesněném vrcholku čedičového kužele nad Stráží nad Ohří. Hrad nechal postavit Vilém z Illburka jako sídlo nově oddělené části panství Hauenštejn. Za svou existenci pak vystřídal několik majitelů, ale od roku 1574 byl opuštěný.
Do dnešní doby se dochoval suterén obytné věže s přilehlou hradbou, zbytky parkánové hradby, torzo paláce a první brány.
01
Horní hrad neboli Hauenštejn
Malý strážní hrad Přemysla Otakara II. byl postaven nejspíš ve druhé polovině 13. století. Památka, která prošla v průběhu let mnohými přestavbami, je významná především svým vsazením do krajiny. Po druhé světové válce až do roku 1958 hrad sloužil jako dětský záchytný domov pro mladistvé. Pak opuštěně chátral až do doby, kdy jej v roce 2000 začal postupně rekonstruovat jeho nový majitel s pomocí mnoha dobrovolníků. Díky tomu je hrad nyní otevřen veřejnosti.
02
Zaniklá obec Vrch
Obyvatelstvo Poohří bylo po druhé světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva téměř kompletně vyměněno, postupně tak zanikla řada obcí, jejichž minulost dnes upomínají jen opuštěné zídky, kříže či osaměle stojící stromy. Jedním z takových míst je zaniklá obec Vrch (německy Hüttmesgrün), která ležela na jihovýchodním svahu vrchu Kupa na pravém břehu Osvinovského potoka.
Jejím středem dnes prochází silnička z Krásného Lesa na Srní.
03
Přírodní památka Čedičová žíla Boč
Mohutná čedičová žíla se sloupcovou odlučností, typickou pro Karlovarský region, se vyklenuje nad obzor v zalesněném svahu mezi Stráží nad Ohří a Bočí. Samotný výstup na její okraj je velmi náročný, proto by se k němu měli odvážit jen zdatnější jedinci. Odměnou je ale nádherný výhled na vrcholky Doupovských hor.
04
Kaple
v Korunní Kyselce
Pseudogotická kaple z roku 1895 je připomínkou již zaniklých lázní, které vznikly v oblasti vývěru kyselky v údolí Korunního potoka. Ve skutečnosti jde o hrobku, jelikož se v jejím podzemí nachází krypta se zničeným víkem, v jejíž útrobách jsou zbytky kovových rakví a kostí a shozená
socha z interiéru kaple.
05
Údolí hadů
Kaňonu Ohře v okolí Stráže nad Ohří se přezdívá Údolí hadů, jelikož zde žijí všechny druhy českých plazů, včetně kriticky ohrožené užovky podplamaté, stromové, obojkové nebo hladké. Ve zdejším terénu jsou označena líhniště, která zde byla vybudována za účelem ochrany užovky stromové.
06
Přírodní park Stráž nad Ohří
Přírodní park Stráž nad Ohří o rozloze 3700 ha se rozkládá po obou březích řeky Ohře v severozápadní části Doupovských a jižní části Krušných hor. Pro tuto oblast typické čedičové vrchy vytvářejí jedinečnou scenérii a zdejší biotopy skýtají útočiště mnoha vzácným živočichům i rostlinám. Převážně bukové lesní porosty doplňuje bohatý bylinný podrost, rovněž se zde zachovaly vysokokmenné ovocné sady, odkazující na ekologicky šetrné hospodářství v krajině.
07
Národní přírodní rezervace Nebesa
V červenci roku 2020 byla na území Karlovarského kraje vyhlášena nová Národní přírodní rezervace Nebesa – rozprostírá se na 419 hektarech na levém břehu Ohře mezi Stráží nad Ohří a Bočí. Posláním rezervace je ochrana významných přírodních fenoménů, jako jsou přirozené lesy, izolovaná populace užovky stromové a třetihorních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností. Území zahrnuje také celou řadu přírodních biotopů. Obzvlášť významné je zejména ochranné pásmo tvořené i nelesními stanovišti, jako jsou mezofilní louky, křoviny a dubohabřiny.
08