Zde najdete informace o zajímavých a vzácných druzích rostlin a živočichů, se kterými se můžete setkat při svých cestách Středním Poohřím.

Údolí Ohře mezi obcí Šemnice a vodní nádrží Nechranice je součástí Evropsky významné lokality (EVL) Doupovské hory, která slouží k ochraně cenných přírodních biotopů a vzácných druhů rostlin a živočichů a také Ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 Doupovské hory, která byla zřízena k ochraně celkem jedenácti druhů ptáků (např. čáp černý, pěnice vlašská či výr velký) a jejich biotopů.
Fauna a flóra
Při poznávání a ochraně přírody je užitečné vidět souvislosti
a uvědomovat si nejen přítomnost daného místa, ale i jeho historii a vývoj. Střední Poohří utvářela sopečná činnost a s jejími pozůstatky se zde setkáváme téměř na každém kroku. Klima je zde mírně teplé, což se projevuje také na tom, jaké druhy živočichů a rostlin se zde vyskytují.
Články
Užovka stromová (Zamenis longissimus), lidově známá jako Eskulapka (Eskulap), je náš nejvzácnější had. Není jedovatá a dorůstá až dvoumetrové délky, díky čemuž si v České republice nese prvenství i co do velikosti. Na českém území ji nalezneme pouze na třech lokalitách: v Bílých Karpatech, v národním parku Podyjí a v údolí Ohře v okolí Stráže nad Ohří.
Právě ve Stráži nad Ohří se nachází zcela izolovaná populace, kterých je v celé Evropě pouze pět. Zdejší izolovaný výskyt je pozůstatkem z doby holocénního klimatického optima, kdy byl druh rozšířen v Evropě až po oblast dnešního Dánska. Poté začal vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám ustupovat k jihu a severně od hranice souvislého areálu zůstalo do dnešní doby jen několik izolovaných populací.
Eskulapka –
had, kterého se není třeba bát


Největší hrozby izolované populace
Izolovaná populace se vyznačuje omezenou rozlohou, nižším počtem jedinců a řadou ohrožujících faktorů. Ve Středním Poohří je tento druh nejvíce ohrožen změnou způsobu hospodaření, jejímž důsledkem je ztráta drobných zídek, hnojišť a mezí, které jsou pro život užovky stromové zcela zásadní. Hada také ohrožují jiní tvorové, zejména nepůvodní predátoři, jako je mýval severní či norek americký, a v neposlední řadě také člověk. I v dnešní době se najdou lidé, kteří užovky zabíjejí úmyslně, někdy se tak stane nevědomky, například při jízdě autem či na kole.
Péče, budování, monitoring...
V současné době se v okolí Ohře vyskytuje přibližně 400–600 jedinců. V roce 2008 byl Ministerstvem životního prostředí přijat celorepublikový záchranný program, jehož cílem je zvýšit početnost těchto vzácných plazů a rozšířit jejich území. Jedním z hlavních realizátorů tohoto programu je spolek Zamenis. Mezi činnosti spolku patří péče o lokality plazů (zídky, ruiny domů, staré cesty), budování náhradních líhnišť, monitoring populace, sledování úspěšnosti reprodukce, osvěta veřejnosti a další výzkum.
Dlouhodobé cíle spolku Zamenis
Udržet mikropopulace druhu na stávajících lokalitách a vzájemně je propojit. Navrátit užovku stromovou do původního areálu rozšíření. Zvýšit početnost populace alespoň na 800–1200 jedinců.


Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) patří k menším druhům našich orchidejí, rostlinky jsou vysoké 10 až 25 cm. Můžeme se setkat se dvěma barvami květu – světle žlutou a nachově červenou. Roste na živinami chudších loukách a pastvinách v podhorských a horských oblastech
Prstnatec bezový – orchidej Středního PoohříNejpočetnější populace této rostliny u nás v kraji byla dříve zaznamenána právě pod vrchem Hora, ale vzhledem k jejímu umístění na území Vojenského újezdu Hradiště je veřejnosti nepřístupná.Avšak početná populace se zastoupením obou barevných variant je dobře přístupná na pastvinách nedaleko Srní a další je možné najít poblíž obce Kamenná u Měděnce a také na území Přírodní památky Podmilesy u Klášterce nad Ohří.

Prstnatce dostaly své jméno podle prstovitě dělené zásobní hlízy, nicméně ta je u tohoto druhu dělena jen velmi mělce. Lodyžních listů má prstnatec nejčastěji čtyři až šest, jsou podlouhle kopinaté, světle zelené – bez kresby. Se dvěma formami barvy květu se můžeme setkat i v rámci jedné lokality, přičemž žlutá forma je častější.V Karlovarském kraji na něj můžeme narazit pouze v několika málo lokalitách, které se nacházejí v oblasti mezi Plešivcem v Krušných horách a vrchem Hora v Doupovských horách. Jinde v České republice najdeme prstnatec bezový především na východní Moravě.
České druhové jméno tohoto menšího nejedovatého hada je odvozeno od vzhledu jeho šupin. Na rozdíl od užovek rodu Natrix má šupiny hladké, bez středové hrany. Žije většinou na slunných kamenitých stráních, v suchých zídkách a na železničních náspech. Patří mezi živočichy s denní aktivitou, ale obvykle žije skrytě. Aktivní je od přelomu března a dubna do září až října. Rozmnožování probíhá obvykle od dubna do května.
Ze života plazů v údolí Ohře
- užovka hladká (Coronella austriaca)
Tento druh je vejcoživorodý (ovoviviparní), což znamená, že se vejce inkubují v těle samice a mláďata se klubou těsně před porodem, v jeho průběhu, či těsně po něm. Stejný druh rozmnožování má z našich plazů ještě zmije obecná, slepýš křehký či ještěrka živorodá. Na rozdíl od ostatních našich užovek tedy není tolik závislá na místech vhodných pro inkubaci vajec. Dalo by se tedy usoudit, že užovku hladkou nechají naše pracně budovaná líhniště zcela chladnou. Přesto ji zde potkáváme velmi často, protože líhniště využívá jako úkryt a také zde nachází svou oblíbenou potravu v podobě dalších druhů plazů. Loví především ještěrky, slepýše, jiné hady (hlavně mláďata) a drobné savce. Větší kořist "přiškrtí" smyčkami těla, menší polyká živou. Jak ukazuje výskyt šesti samic tohoto druhu nahloučených na jednom z líhnišť v srpnu 2021, následovaný nálezem většího počtu novorozených mláďat tamtéž, líhniště užovce hladké mohou sloužit i jako ideální místo k porodu.

Stejně jako ostatní hadi je v České republice užovka hladká zákonem chráněná, patří mezi silně ohrožené druhy.
Dospělá užovka hladká je zbarvena hnědě až šedohnědě, typická je pro ni tmavá skvrna za hlavou. Tmavší skvrny na zádech a bocích mohou někdy splývat a vytvářet kresbu podobnou klikaté čáře zmije. Spolehlivým znakem pro rozlišení je tvar zorničky oka – zornice zmije je svislá, zornice užovky kruhová. Novorozená mláďata měří pouhých 15–18 cm a na jejich šedém a stříbrošedém podkladě je vzor tmavých skvrn velmi kontrastní. Bříško pak mají velmi sytě oranžovo-červené na rozdíl od dospělých jedinců, jejichž břišní strana je šedá či šedožlutá.
S čolkem velkým se můžeme ve Středním Poohří vzácně setkat v mělčích tůních a rybnících, zejména v takových, které se nevyužívají k chovu ryb, mají dostatečně čistou vodu a dostatek vhodné vegetace, která čolkům poskytuje úkryt. Dříve byl ve Středním Poohří jeho výskyt častější, v posledních letech však byl zaznamenán pouze na okrajích oblasti na západě u Pulovic, Nové Kyselky a Svatoboru a na východě v okolí vrchu Úhošť. Hojněji se vyskytuje v jižní a jihovýchodní části Doupovských hor nebo v Sokolovské pánvi.
Čolek velký
(Triturus cristatus)
U samců se ve vodním prostředí zvýrazní zbarvení a zvětší se jim hřeben na hřbetě. Na ocase se objeví podélný stříbřitý pruh a také mají výraznější ploutevní lem. V průběhu námluv se samci snaží předat samici spermatofor, a aby upoutali její pozornost, předvádějí tzv. zásnubní tanec, při kterém nahrbí hřbet a vlní ocasem směrem k samici. Pokud jejich taktika zabere, samice přijme spermatofor do kloaky a dojde k oplození vajíček. Samička následně postupně klade okolo 200 malých vajíček, která jednotlivě lepí rosolovitým obalem na vodní rostliny. Listy rostlin ohne či slepí k sobě, aby vajíčko co nejvíce ochránila. Z vajíček se vylíhnou tmavé larvy, pro které je charakteristické nitkovité zúžení ocasu a dlouhé a tenké prsty na nohou. Ve vodním prostředí se čolci živí především vodním hmyzem a dalšími drobnými bezobratlými. Larvy metamorfují zpravidla v období od června do července, někdy i později. Pokud nejsou podmínky příznivé, zůstávají metamorfované larvy v "rodné nádrži" až do příští sezóny.
Podobně jako ostatní čolci kombinuje čolek velký pobyt ve vodě a na souši v závislosti na ročním období a fázi životního cyklu. Na souši žijí prakticky výhradně dospělí jedinci, kteří se ukrývají v porostech travin, mechu či v odpadu na zemi či pod zemí v blízkosti vodních ploch. V období suchozemského života jsou obě pohlaví svrchu zbarvena tmavě hnědě až černě, oranžové skvrny na břiše jsou patrné při přechodu do vodního prostředí. Zimu přečkávají zpravidla v podzemních úkrytech v březích a bahně nádrží, nevyhýbají se ani starým sklepům apod. V březnu a dubnu se stěhují do vody, kde probíhá rozmnožování a vývoj larev a setrvávají ve vodě do července až srpna. Období jarní migrace je jedním z momentů, kdy jsou tito živočichové nejzranitelnější.